Piseris

Niupla gavman i lukluk long piseris sekta

Keateka Piseris Minista Solan Mirisim i tok dispela sekta i gat inap samting long helpim ikonomi na long bringim gutpela laip long olgeta komyuniti.

Mirisim i tok piseris sekta i gat bikpela hap i stap yet long wok bilong kamapim mani, kain olsem daunstrim prosesing.

Em i tok yumi mas no ken putim ai long ol mani i kam long ol ekses fi bilong ol pis long ol solwara bilong yumi tasol. Nogat, yumi mas mekim ol wok we bai helpim ol pektori bilong yumi nau i stap long kantri.