Jastis sekta

Jastis sekta wok bung long daunim korapsen

Seketeri bilong Dipatmen bilong Jastis na Atoni Jeneral, Dr. Erick Kwa, i tokaut long taim bilong TIPNG Wokabaut Egensim Korapsen olsem, dipatmen i stretim lo pinis long kirapim Independent Commission Against Corruption o ICAC.

Long wankain taim, Deputi Komisina bilong Polis Operesen, Jim Andrews, i tok Polis Fos i gat Intenel Afeas Dairektoret we i gat ol opisa long wok wantaim ICAC.