Meri asples abrusim dai

Wanpela meri asples we snek i bin kaikaim em i bin abrusim dai bikos man bilong em na Oil Search saismik tim i bin hariap long helpim em.

Lucy John i gat tripela pikinini na em i bilong Wabo ples long Galp Provins.

Dispela snek we i kaikai dispela meri em i snek i gat poisin long kilim man hariap. Man bilong Lucy, Iksy John, i bin hariap long karim meri bilong em long bot long nait yet i go long Oil Search Seismic Bes Kemp olsem 40 kilomita longwe.

Tupela marit i kam bungim Dokta Robert Imambu bilong Oil Search na ol medikal tim i hariap long putim entivenom infusen na was long em long nait.

Marasin i bin daunim poisen bilong snek long nait na long moning taim ol i rausim em long klinik na bihain Komyuniti Afeas tim i helpim tupela long go bek long ples.

John i tok tenkyu long Oil Search long sevim laip bilong meri bilong em, nogat olsem bai em i dai pinis. Oil Search saismik tim nau i sevim pinis tripela lain long bilong Wabo ples, taim snek i kaikaim ol.

Kost bilong entivenom marasin em K20,000 long wanpela na em i save stap long ais bokis tasol olsem na em i no save stap nating long olgeta klinik.

Author: 
Press release